اس ام اس پ نه پ

اس ام اس های پ نه په جدید

اس ام اس های  پ نه په جدید

اس ام اس های  پ نه په x مگسه نشسته رو برنج به خواهرم میگم :مگس میگه بکشمش ؟ میگم پ ن پ زشته برنج خالی بخوره یکم خورشت بریز واسش! اس ام اس های  پ نه په جدید را در ادامه مطلب بخوانید ادامه مطلب

ادامه مطلب

اس ام اس پ نه پ

اس ام اس پ نه پ

اس ام اس پ نه پ به بابام می گم تلویزیونو بزن کانال دو … میگه روشنش کنم ؟ پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو من هُل میدم روشن شه بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب