پروین اعتصامی

اشعار زیبای پروین اعتصامی

اشعار زیبای پروین اعتصامی

اشعار زیبای پروین اعتصامی شنیده اید که آسایش بزرگان چیست برای خاطر بیچارگان نیاسودن به کاخ دهر که آلایش است بنیادش مقیم گشتن و دامان خون نیالودن همی ز عادت و کردار زشت کم کردن هماره بر صفت و خوی نیک افزودن ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن برای خدمت تن روح را نفرسودن رهی که گمرهیش در پی است نسپردن دری که فتنه اش اندر پس است نگشودن پروین اعتصامی ادامه مطلب ادامه مطلب ...

ادامه مطلب