نو

شعر نو

شعر نو

شعر نو در میان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم، – می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری! تو توانایی بخشش داری دستهای تو توانایی آن را دارد – که مرا زندگانی بخشد ادامه مطلب بروید ادامه مطلب

ادامه مطلب