بابا طاهر

دو بیتی های بابا طاهر

دو بیتی های بابا طاهر

دو بیتی های بابا طاهر دو بیتی های بابا طاهر تن محنت کشی دیرم خدایا ! دل حسرت کشی دیرم خدایا ! ز شوق حسرتو داد غریبی به سینه اتشی دیرم خدایا! بقیه در ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب

اشعار عاشقانه ی بابا طاهر

اشعار عاشقانه ی بابا طاهر

اشعار عاشقانه ی بابا طاهر دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند دلا خون شو که خوبان این پسندند متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست گروهــــی آن گروهی این پســـندند بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب