جملات عاشقانه انگلیسی

تبریک کریسمس ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی

تبریک کریسمس ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی

تبریک کریسمس ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی There is no ideal Christmas; Only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values,desires, affections, traditions هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی. ********************************************************************* Lets welcome the year which is fresh and new, Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas ...

ادامه مطلب

جملات عاشقانه ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی

جملات عاشقانه ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی

جملات عاشقانه ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی We were given: Two hands to hold. To legs to walk. Two eyes to see. Two ears to listen. But why only one heart? Because the other was given to someone else. For us to find. به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن. دو گوش برای شنیدن. اما چرا تنها یک قلب؟ چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم Unknown * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * If you love...

ادامه مطلب

شعر های عاشقانه به انگلیسی

شعر های عاشقانه به انگلیسی

شعر های عاشقانه به انگلیسی شعرهای عاشقانه – شعرهای انگلیسی با ترجمه فارسی – – شعرهای عاشقانه. … شعرهای طنز عاشقی · شعرهای عاشقانه …. شعرهای عاشقانه – شعرهای انگلیسی با ترجمه فارسی – – شعرهای عاشقانه. … شعرهای به یاد ماندنی · شعرهای بارانی زیبا و غمگین … شعرهای طنز عاشقی · شعرهای عاشقانه.   دلتنگ توئم  تو آن جایی  و من اینجا  در این فکر  که تا چه حد دوستت دارم  در این فکر  که ...

ادامه مطلب

متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی

متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی

متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی متن انگلیسی عاشقانه بامعنی فارسی heart that loves is always young. قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است Greek Proverb * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else. سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است Anonymous * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * We were given: Two hands to hold. To legs t...

ادامه مطلب